නිෂ්පාදන

  • RCBO 4.5KA Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection

    RCBO 4.5KA අතිරික්ත ආරක්ෂණය සහිත අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනය

    හැඳින්වීම ABDT-63 අධි ධාරා ආරක්ෂණය සහිත විදුලි පරිපථ කඩනයන් විදුලි ස්ථාපන පරිවාරක අසමත්වීම් වලදී විදුලි කම්පන උපද්‍රව ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත්, පෘථිවි ධාරා කාන්දු වීම, අධික බර හා කෙටි පරිපථ ආරක්ෂණය නිසා ඇති වන ගිනි වැළැක්වීම සඳහාත් අදහස් කෙරේ. එළිමහන් ස්ථාපන භාජන, උපකරණ සහ ගරාජය සහ පහළම මාලය සපයන කණ්ඩායම් රේඛා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒවා නිර්දේශ කෙරේ.