නිෂ්පාදන

  • DAB7-125 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

    DAB7-125 ශ්‍රේණි කුඩා පරිපථ කඩනය (MCB)

    කාර්මික හා වාණිජ අරමුණු සඳහා
    නේවාසික, වාණිජ හා කාර්මික අංශවල විදුලි බෙදා හැරීමේ අවශ්‍යතා අඛණ්ඩව විකාශනය වෙමින් පවතී. වැඩිදියුණු කළ මෙහෙයුම් ආරක්ෂාව, සේවයේ අඛණ්ඩතාවය, වැඩි පහසුව සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය විශාල වැදගත්කමක් උසුලයි. මෙම වෙනස්වන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කුඩා පරිපථ කඩනයන් නිර්මාණය කර ඇත.