නිෂ්පාදන

  • Contactor

    ස්පර්ශක

    හැඳින්වීම ඩීඒ ටයිප් හි ස්පර්ශකයේ ව්‍යුහය සංයුක්ත ය; එහි පරිමාව කුඩා ය; දිගු පරිපූර්ණ ජීවිතයක්; වැඩ කරන ස්ථාවරත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය; ස්ථාපනය පහසු නඩත්තු කිරීමකි. සිවිල් හා කර්මාන්තයේ මෝටර, විදුලි රැහැන්, කේත වයර්, බයිපාස් සහ ආලෝකකරණය ආදිය පාලනය කිරීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගැනේ. ප්‍රධාන තාක්ෂණික දත්ත: ප්‍රධාන පරිපථ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ධාරාව: 9 一 370 මෝටර් බලයක්: 4 一 200KW (400V, AC-3)