නිෂ්පාදන

  • DAM1 Series Thermal Overload Operation Moulded Case Circuit Breaker(Fixed type)

    DAM1 ශ්‍රේණි තාප අධි බර මෙහෙයුම අච්චු කළ පරිපථ කඩනය (ස්ථාවර වර්ගය)

    DAM1 ශ්‍රේණියේ පරිපථ කඩනයන් අදහස් කරනුයේ සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයේදී ධාරාව ගෙනයාම සහ කෙටි පරිපථ, අධි බර, අනුමත කළ නොහැකි ගාංචු මෙන්ම ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරිත්වය සහ විද්‍යුත් පරිපථ කොටස් කපා හැරීම ය. 12,5 සිට 1600A දක්වා ශ්‍රේණිගත ධාරාවකට 400V දක්වා ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයක් ඇති විදුලි ඒකකවල භාවිතය සඳහා ඒවා නිර්මාණය කර ඇත.
    ඒවා EN 60947-1, EN 60947-2 හි අවශ්‍යතාවයන්ට අනුරූප වේ