නිෂ්පාදන

  • DAL1-63 Residual Current Circuit Breakers

    DAL1-63 අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනයන්

    හැඳින්වීම DAL1-63 අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනයන් යනු ආරක්ෂිත විදුලි කම්පන වලින් මිනිස් ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට හෝ හුදකලා වැරදි නිසා ඇතිවන ගින්න වැළැක්වීමට භාවිතා කළ යුතු ආරක්ෂණ උපකරණ වේ. IEC EN 61008-1 ප්‍රමිතියට අනුකූලව සහ ISO 9001: 2008 තත්ත්ව සහතික ක්‍රමය යටතේ CE ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සිග්මා අවශේෂ ධාරා පරිපථ කඩනයන් 2 සහ 4 ධ්‍රැව වලින් නිපදවනු ලැබේ. වෙනස කුමක්ද ...