නිෂ්පාදන

  • DAB7-100 8kA MCB Switch Miniature Circuit Breaker

    DAB7-100 8kA MCB ස්විච් කුඩා පරිපථ කඩනය

    DAB7-100 කුඩා පරිපථ කඩනය විශේෂයෙන් GB 10963 සහ IEC60898 ප්‍රමිතීන්ට අනුව සංවර්ධනය කර ඇත. පරිපථ කඩනයන් කැපී පෙනෙන ස්ථායිතාව, කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව, අධි බර ආරක්ෂණය, කෙටි විවෘත කාලය සහ ඉහළ බිඳීමේ ධාරිතා දර්ශකය යන සියල්ලම එක කුඩා මෝස්තරයකින් පුරසාරම් දොඩයි.
    ස්පර්ශක, රිලේ සහ වෙනත් විදුලි උපකරණවල අධික බර ආරක්ෂණය සඳහා පරිපථ කඩනයන් සවි කර ඇත.
    ප්‍රධාන කාර්යයන්: කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව, අධි බර ආරක්ෂණය සහ විද්‍යුත් හුදකලාව.