නිෂ්පාදන

 • DAB6 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

  DAB6 ශ්‍රේණි කුඩා පරිපථ කඩනය (MCB)

  DAB6-63 විවිධ බරක් ඇති බෙදාහැරීම් සහ කණ්ඩායම් පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ:
  - විදුලි උපකරණ, ආලෝකකරණය - V ලාක්ෂණික ස්විච;
  - මධ්‍යස්ථ ආරම්භක ධාරා සහිත ධාවක (සම්පීඩකය, පංකා සමූහය) - සී ලාක්ෂණික ස්විච;
  - ඉහළ ආරම්භක ධාරා සහිත ධාවක (එසවීමේ යාන්ත්‍රණ, පොම්ප) - ඩී ලාක්ෂණික ස්විච;
  නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලිවල විදුලි බෙදා හැරීමේ පැනල්වල භාවිතා කිරීම සඳහා කුඩා පරිපථ කඩනය DAB6-63 නිර්දේශ කෙරේ.